AQSCERT

“AQSCERT – synon te rritet ne boten e certifikimeve nderkombetare per te kontribuar ne menyre te pergjegjshme ne nje zhvillim te qendrueshem, duke mbajtur nje nivel te larte te kompetencave tekniko shkencore dhe te seriozitetit operativ ne sektoret lidhur me njeriun dhe mjedisin, si: bujqësi, ushqim, turizmem, territore, shërbime te trajnimit të individëve dhe bizneseve. “.

AQSCERT, është partneri juaj i biznesit në inspektime, certifikime dhe trajnime. Ne ofrojmë shërbime të certifikimit në fushën e cilësisë, energjise, mjedisit, sigurisë dhe produktit: angazhimi ynë është që të jemi gjithmonë perkrah jush për të përshtatur sistemin tuaj të biznesit apo produktit final me kerkesat e standardeve, që të sigurojnë në kohe qëndrueshmëri afatgjate, efikasitet dhe besueshmëri te faktorëve, që të rrisë fuqinë tuaj konkurrues në tregjet botërore.
AQSCERT u themelua në vitin 2009 si një organizem i certifikimit të cilësise, mjedisit dhe sigurise ne pune. Fale punes korrekte dhe kembengulese te ekipit te AQSCERT, tashme jemi shnderruar Lider ne kete sektor, si ne numer ashtu edhe ne prestigj. Nga eksperienca e fituar dhe serioziteti operativ, rrjedh  përgjegjësia e AQSCERT  drejt zonave të cilat kanë ndikim të fortë mbi njerëzit, mbi mirëqenien e tij dhe shëndetin e personit.

Lajme

Nuove norme di Sistema: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 È prevista per settembre 2015 la pubblicazione della nuova edizione della norma ISO 9001, che regola i Sistemi di Gestione per la Qualità. Sono attualmente in atto i lavori per la stesura della nuova norma.
Nuove norme di Sistema: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 (2) È prevista per settembre 2015 la pubblicazione della nuova edizione della norma ISO 9001, che regola i Sistemi di Gestione per la Qualità. Sono attualmente in atto i lavori per la stesura della nuova norma.

Certifications

An effective management system says a great deal about your organisation. It shows you are dedicated to optimising your operations. It demonstrates your commitment to quality, safety and security. It proves you have full visibility of your processes and resources. It underlines your commitment to sustainability. It shows your dedication to raising employee motivation and customer satisfaction.....

 

Inspections

When you make a promise to your customers, it’s vital to keep it. This means having the right systems, processes and procedures to ensure consistent delivery. Only then can you be confident that you’re complying with the relevant codes, requirements, regulations and standards. From health, safety and quality to business continuity, and environmental and social......

Safety

AQSCERT offers a wide range of verification services for the facilities and installations in use (In Service), both in the context of the periodic checks of the law, and in the voluntary inspections. For all small and big enterprises, AQSCERT is a precious support for the employers, by carrying out regular verifications and that are necessary for ensuring the safety of employees and of persons at ....

ISO 45001:2018
Sistemi i Manaxhimit te Shendetit dhe Sigurise ne vendet e punes
Certifikimi i konformitetit te standartit ISO 45001 per t’ju dhene kompanive themelet per nje sistem efikas manaxhimi te sigurise ne vendet e punes.
Avantazhet:
Vleresojne, parandalojne dhe te ulin risqet lidhur me shendetin dhe siguine ne pune;Permiresoje cilesine e jetes te burimeve njerezore, duke nderthurur produktivitetin, zhvillimin dhe motivimet personale;
Krijimin e vlerave per vleresimin patrimonial te kompanise

Template Design:Dima Group